Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยและพบหารือขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย Krungtep

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาววงศ์วรรณ ม่วงสวนขวัญ ล่าม สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวจุฑาทิพย์ วุฒิภารัมย์ รองกงสุล (ฝ่ายพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา ได้เดินทางไปที่ร้านอาหารไทย Krungtep เพื่อหารือขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นกับ Mr. KAWAKITA Masaki ตำแหน่ง President ของร้านอาหารไทย Krungtep และตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ซึ่งการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ร้านอาหารไทยในนครโอซากาเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา
 
Mr. KAWAKITA Masaki กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านว่ามี 5 สาขา ในพื้นที่กรุงโตเกียว นครโอซากา และจังหวัดโกเบ มีแรงงานไทยทำงานตำแหน่งผู้ปรุงอาหารไทย (กุ๊ก) ร้านละ 3 คน โดยขณะนี้สาขาในโตเกียวมีปัญหาขาดแคลนกุ๊ก ซึ่งจะขอปรึกษาสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นต่อไป
 
ในโอกาสนี้ นางสาวสดุดีฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้แทนแรงงานไทย (กุ๊ก) ที่ทำงานกับร้านอาหาร Krungtep พบว่ามีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายท้องถิ่น โดยนางสาวสดุดีฯ ได้มอบคู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น นามบัตร/ช่องทางติดต่อสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นให้แรงงานไทยดังกล่าว
 
นางสาวสดุดีฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ Mr. KAWAKITA Masaki ที่ได้ให้การดูแลและคุ้มครองแรงงานไทยเป็นอย่างดี และหวังว่าจะดูแลและสนับสนุนการรับแรงงานไทยมาทำงานเพิ่มขึ้น สำหรับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน นางสาวสดุดีฯ ได้ให้คำแนะนำแก่ Mr. KAWAKITA Masaki ให้พิจารณาใช้บริการของกรมการจัดหางานในการสรรหาและคัดเลือก (รัฐ/กรมการจัดหางานจัดส่ง) โดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นยินดีสนับสนุนให้คำปรึกษา แนะนำและอำนวยความสะดวกเพื่อให้แรงงานไทยเดินทางมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นต่อไป

6951
TOP