Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท YOU-I Japan Co., Ltd./ NPO YOU-I

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 15.00 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวเยาวพา ประกายเกียรติ ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ) ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท YOU-I Japan Co., Ltd./ NPO YOU-I จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) Mr. Kazuo Yamada ประธาน (2) Ms. Yuriko Oota ผู้อำนวยการสำนักงานโตเกียว และ (3) นางอัจวาณี โกดะ กรรมการ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
 
Mr. Kazuo Yamada ได้แนะนำบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานในประเทศญี่ปุ่นของบริษัท YOU-I Japan Co., Ltd. ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแนะนำองค์กรกำกับควบคุม/บริษัทจัดหางานญี่ปุ่นให้องค์กรผู้ส่งในประเทศต่าง ๆ ที่ส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะมาฝึกปฏิบัติงาน/ทำงานในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการดำเนินงานโครงการลักษณะ Work and travel ในประเทศญี่ปุ่น และ NPO YOU – I ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานต่างชาติและบริษัทในญี่ปุ่นโดยการทำหน้าที่ล่ามและให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยแนวคิดในการก่อตั้งบริษัทฯ และองค์กรฯ มาจากการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติ/ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและแรงงานต่างชาติให้สามารถดำเนินชีวิต/ทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ NPO YOU – I ยังได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติจากเหตุแผ่นดินไหวในคาบสมุทรโนโตะเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้รับมอบหมายจากเมืองคานาซาวาให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลภาษาต่างประเทศในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ สำหรับวัตถุประสงค์ในการขอเข้าพบหารือกับสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นคือ ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในกรณีการขออนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรผู้ส่งในประเทศไทย
 
นางสาวสดุดีฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้แทนบริษัท YOU-I Japan Co., Ltd. / NPO YOU-I ที่ได้ติดต่อผ่านสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เป็นสื่อกลางแนะนำ NPO YOU – I กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในการช่วยเหลือจากประเทศไทยสู่ผู้ประสบภัยชาวไทย รวมถึงผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและแรงงานไทย และชาวต่างชาติอื่น ๆ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว
 
สำหรับขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในกรณีการขออนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรผู้ส่งในประเทศไทย นางสาวสดุดีฯ ได้ชี้แจงว่า ตามกฎหมายไทยกำหนดว่าบริษัทจัดหางานที่จะจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศได้ มีเงื่อนไขและคุณสมบัติคือ ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท และมีหลักประกันเป็นเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงินห้าล้านบาทวางไว้กับนายทะเบียนจัดหางานกลาง (อธิบดีกรมการจัดหางาน) รวมทั้งต้องมีทุนเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนทุนทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยเป็นกฎหมายที่บังคับใช้มามากกว่า 20 ปีแล้ว และปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และบริษัทจัดหางานที่ต้องการจัดส่งแรงงานไทยมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นต้องขอรับรองเป็นองค์กรผู้ส่งกับกรมการจัดหางานด้วย
 
Mr. Kazuo Yamada ให้ข้อคิดเห็นว่า ที่ผ่านมามีผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และเมียนมา (ยังไม่มีไทย) ในพื้นที่ประสบภัยมาปรึกษาเกี่ยวกับการหางานใหม่ ซึ่งมีความเป็นไปได้ยาก องค์กรฯ เห็นว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากภัยพิบัติ แต่น่าจะมาจากระบบการจัดส่งที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสูง และเห็นว่าในการขออนุญาตเป็นองค์กรผู้ส่ง หากมีค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับที่เหมาะสม จะช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ฝึกปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตเป็นองค์กรผู้ส่ง และเปิดโอกาสให้บริษัทที่มีทุนต่ำ แต่มีทักษะความสามารถในการทำงานได้เป็นอย่างดี สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดการจัดส่งแรงงานของไทย

11880
TOP