Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท SK Industry จำกัด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 16.00 – 17.00 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาววงศ์วรรณ ม่วงสวนขวัญ ล่าม ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท SK Industry จำกัด จำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) Mr. Yoshiaki SHIGIHARA ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (2) Mr. Kihara HIDEYOSHI ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกแนะนำการจัดส่ง (3) Mr. Masashi KOMIYAMA และ (4) นายชนินทร์ ตะเภาน้อย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
 
วัตถุประสงค์ในการขอเข้าพบนางสาวสดุดีฯ ของผู้แทนบริษัทฯ ดังกล่าว เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อรับและส่งผู้ฝึกปฏิบัติงาน/แรงงานไทยมาฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/ทำงานในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันบริษัทฯ รับแรงงานจากไต้หวันและฟิลิปปินส์ เดินทางมาทำงานการผลิตชิ้นส่วนของลิฟต์ ด้วยวีซ่า The working holiday programmes (พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้สูงสุด 1 ปี) โดยบริษัทฯ ในฐานะนายจ้าง เป็น Sub-contract ของบริษัทโตชิบาในกรุงโตเกียวและบริษัทเคียวเซราในนครโอซากา ทั้งนี้ บริษัทฯ สนใจจะรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทยมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร JPTIP ซึ่งเป็นหุ้นส่วนธุรกิจและได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรรับกับทางการญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว ส่วนองค์กรผู้ส่งปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นขอเป็นบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรผู้ส่งกับกรมการจัดหางาน
 
นางสาวสดุดีฯ ได้ให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งขั้นตอนการดำเนินการในประเทศไทยและขั้นตอนการดำเนินการในประเทศญี่ปุ่น โดยขอให้บริษัทฯ ติดต่อเพื่อดำเนินการกับกรมการจัดหางานในประเทศไทยให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นองค์กรรับและองค์กรส่งต้องเจรจาเพื่อทำความตกลงเป็นคู่ค้ากัน และยื่นเอกสารข้อตกลงระหว่างองค์กรผู้รับและองค์กรผู้ส่งให้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นรับรอง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นยินดีให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การรับ-ส่งแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นเป็นไปด้วยความราบรื่น

5704
TOP