Skip to main content

หน้าหลัก

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศออนไลน์ให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคโครงการ IM จัดโดยองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติของประเทศญี่ปุ่น (International Manpower Development Organization (IM Japan))

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศออนไลน์ ซึ่งจัดโดยองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติของประเทศญี่ปุ่น (International Manpower Development Organization (IM Japan)) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค รุ่น B34-02 (ปีที่ 4) จำนวน 33 ราย ที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิครุ่นที่สองในความดูแลของ IM Japan ที่ได้เดินทางเข้ามาฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นนับตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่นผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
 
นางสาวสดุดีฯ ได้บรรยายให้ข้อมูลที่จำเป็นในการฝึกงานและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น โดยได้แนะนำหน่วยงานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการฝึกงาน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น เช่น กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น รวมถึงได้ให้ข้อคิดและแนะนำข้อควรปฏิบัติในการฝึกงาน การมีวินัยในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการป้องกันตัวจากโควิด-19 การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติในญี่ปุ่น นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายคู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ช่องทางติดต่อสำนักงานแรงงานในญี่ปุ่น โดยสามารถติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ Facebook และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมด้านแรงงานได้ที่เว็บไซต์สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น https://japan.mol.go.th/

24
TOP