Skip to main content

หน้าหลัก

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานและหารือกับนายจ้างภาคเกษตร จำนวน 5 แห่ง ณ จังหวัดคุมะโมโตะ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานและหารือกับนายจ้างภาคเกษตร จำนวน 5 แห่ง ซึ่งรับเฉพาะผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและแรงงานทักษะเฉพาะไทยเพียงชาติเดียวมาโดยตลอด ณ จังหวัดคุมะโมโตะ ได้แก่ (1) นายจ้าง Tajiri Daiki ปัจจุบันรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยจำนวน 5 คนฝึกงานในสวนส้ม (2) นายจ้าง Tsuruta Yoshitaka ปัจจุบันรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยจำนวน 2 คน และแรงงานทักษะเฉพาะไทย 1 คน ฝึกงาน/ทำงานปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ (3) นายจ้าง Oyama Takahiro ปัจจุบันรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยจำนวน 2 คนฝึกงานปลูกสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ (4) นายจ้าง Oyama Katsuyoshi ปัจจุบันรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยจำนวน 2 คน ฝึกงานปลูกสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ และ (5) นายจ้าง Nakamichi Farm ปัจจุบันรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยจำนวน 10 คน และแรงงานทักษะเฉพาะ 3 คน ฝึกงาน/ทำงานปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ
 
ผลจากการตรวจเยี่ยมผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรผู้รับ Kokusai Rirei Cooperative Association พบว่า ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทั้งหมดมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย โดยนางสาวสดุดีฯ ได้ให้กำลังใจผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคให้ขยัน ตั้งใจทำงาน สั่งสมประสบการณ์ในการทำงาน รู้จักรักษาสุขภาพ และเป็นตัวแทนในการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศชาติ รวมถึงการป้องกันตัวเองจากโควิด-19 / โรคลมแดด (เนื่องจากบางรายต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อน) ตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น กฎหมายแรงงาน และคู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น สำหรับศึกษา/ใช้ประโยชน์ต่อไป
 
ผลการประชุมหารือเพื่อขยายตลาดแรงงานไทย พบว่า นายจ้างได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยและแรงงานทักษะเฉพาะไทยที่ได้ทุ่มเท ตั้งใจเรียนรู้และช่วยงานซึ่งเป็นเกษตรกรรมแบบครอบครัวเป็นอย่างดี และนายจ้างมีความผูกพันกับปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยและแรงงานทักษะเฉพาะไทยเสมือนบุคคลในครอบครัว โดยนางสาวสดุดีฯ ได้ขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณารับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยรายใหม่เพิ่มเติมเป็นลำดับแรก เพื่อแรงงานไทยได้มีโอกาสมาฝึกงานและเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นยินดีที่จะให้คำปรึกษา ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แรงงานไทยได้มีโอกาสทำงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน

13389
TOP