Skip to main content

หน้าหลัก

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) ครั้งที่ 3/2567

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 – 21.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) ครั้งที่ 3/2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สมาชิก TNJ และกลุ่มลูกข่าย

นางสาวสดุดีฯ ได้ให้รายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 สืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 ดังนี้

(1) การรับสมัครอาสาสมัครแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย

(2) การคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น (ประเทศญี่ปุ่น) ประจำปี 2567 ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ นางมาลี วาดะ

(3) กำหนดการจัดจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติกับนางแสงเดือน อะราอิ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น (ประเทศญี่ปุ่น) ปี 2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 – 15.00 น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

(4) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในญี่ปุ่น กำหนดจัดในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2567 และหัวข้อเรื่อง คือ “ชั่วโมงการทำงานและค่าล่วงเวลา” และ

(5) โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีหนังสือประสานขอความร่วมมือสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นสำรวจและประชาสัมพันธ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 – 2 สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด โภชนบำบัด วารีบำบัด สุคนธบำบัด) ระดับ 1 – 2 สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด โภชนบำบัด วารีบำบัด สุคนธบำบัด) ระดับ 1 – 2 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 – 3 และสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในต่างประเทศและจะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2567 จึงขอความร่วมมือ TNJ ในการช่วยสำรวจความต้องการในเบื้องต้น โดยเฉพาะสาขาที่เคยจัดในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย และสาขาพนักงานนวดไทย

TNJ มีกำหนดจัดประชุมกรรมการบริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 ครั้ง (ประชุม 2 เดือน 1 ครั้ง) ได้แก่ เดือนพฤศจิกายน 2566 เดือนมกราคม 2567 เดือนมีนาคม 2567 เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนกันยายน 2567 ซึ่งกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น.


9328
TOP