Skip to main content

หน้าหลัก

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ให้การต้อนรับ Mr. Tamura Hidetaka องค์กร IM Japan

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับ Mr. Tamura Hidetaka ตำแหน่ง General Manager และนางมาลี วาดะ ตำแหน่ง Supervisor, International Affairs Department องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น (International Manpower Development Organization, Japan : IM Japan) ณ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยการพบหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำตัว Mr. Tamura Hidetaka ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปประจำการที่ IM Japan ประเทศไทย
 
Mr. Tamura Hidetaka แจ้งว่าได้ทำงานกับ IM Japan เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยปัจจุบันตนได้เดินทางกลับจากประจำการที่อินโดนีเซียและมีกำหนดจะไปประจำการที่ประเทศไทย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้ ซึ่งตนเองมีประสบการณ์เคยดูแลผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะไปประจำการที่อินโดนีเซีย ทราบดีว่าผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยขยัน และนายจ้างญี่ปุ่นชื่นชอบผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยจำนวนมาก ทั้งนี้ Mr. Tamura Hidetaka แจ้งเพิ่มเติมว่าจะนำจุดแข็งจากการทำงานในอินโดนีเซียมาปรับใช้กับการทำงานในประเทศไทยด้วย
 
ในโอกาสการนี้ นางสาวสดุดีฯ ได้แสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ที่ประเทศไทยและขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ รวมทั้งประสบความสำเร็จกับการทำงานในประเทศไทย นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนกับ Mr. Tamura Hidetaka ถึงนโยบายส่งเสริมการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศของกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงานชื่นชมรูปแบบการดำเนินงานรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยผ่านองค์กร IM Japan ว่าเป็นระบบที่ดีในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกอบรมก่อนเดินทาง รวมถึงเมื่อผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคฝึกปฏิบัติงานในญี่ปุ่นครบตามสัญญาจ้างแล้ว มีการจัดหางานในประเทศรองรับและมีเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคดังกล่าวเมื่อกลับมาประเทศไทยด้วย โดย Mr. Tamura Hidetaka กล่าวขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการเป็นอย่างดีกับ IM Japan มาโดยตลอด ส่งผลให้โครงการผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศไทยประสบความสำเร็จ อีกทั้งนางสาวสดุดีฯ ได้ขอความร่วมมือ IM Japan เกี่ยวกับการดำเนินการรับแรงงานทักษะเฉพาะและแจ้งปัญหาอุปสรรคด้านภาษาของแรงงานไทย ซึ่งปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นให้แก่คนหางานไทย โดย Mr. Tamura Hidetaka แจ้งว่าจะพิจารณาเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นต่อไป

38
TOP