Skip to main content

หน้าหลัก

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเห็นชอบให้ขยายสาขาอาชีพของแรงงานทักษะเฉพาะ สถานภาพการพำนักประเภทที่ 2 (Specified Skilled Worker (ii)) หรือ SSW (ii)

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นขอประชาสัมพันธ์ข่าวคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เห็นชอบให้ขยายสาขาอาชีพของแรงงานทักษะเฉพาะ สถานภาพการพำนักประเภทที่ 2 (Specified Skilled Worker (ii)) หรือ SSW (ii) จาก 2 สาขาอาชีพ เป็น 11 สาขาอาชีพ รายละเอียดตามแนบ


6977
TOP