Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวสำคัญด้านแรงงานภายในประเทศ

การสอบทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ปรับใช้ ตุลาคม 2564

สถานประกอบการเตรียมพร้อมกับการว่าจ้างแรงงานถึงอายุ 70 ปี

ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในญี่ปุ่น ประจำเดือนธันวาคม 2562

TOP