Skip to main content

หน้าหลัก

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี มีผลบังคับใช้เดือนตุลาคม 2566

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี มีผลบังคับใช้เดือนตุลาคม 2566 นี้
 
หมายเหตุ วันที่เริ่มบังคับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำแตกต่างกันไปตามแต่ละจังหวัด
 
อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140686.pdf

5751
TOP