Skip to main content

หน้าหลัก

สถานภาพพำนักใหม่ประเภท”แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ Specified Skilled Worker”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 สืบเนื่องจากการประชุมรัฐสภาสามัญประจำปีญี่ปุ่น ครั้งที่ 197 ที่ประชุมมติเห็นชอบ เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายการก่อตั้งกระทรวงยุติธรรมและกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัย โดยมีการปรับปรุง/แก้ไขในประเด็นการก่อตั้งสำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมือง (Immigration Services Agency ) และการกำหนดสถานะพำนักแรงงานทักษะเฉพาะประเภท 1 (Specified Skilled Worker 1) ประเภท 1 และแรงงานทักษะเฉพาะประเภท 2 (Specified Skilled Worker 2)  รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

สถานภาพพำนักประเภทแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ มี 2 ประเภท 

แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ 1 แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ 2
สามารถต่อสถานะพำนักได้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี  สามารถต่อสถานะพำนักได้ไม่จำกัด
ไม่สามารถนำผู้ติดตามหรือบุตรเข้ามาพำนักในญี่ปุ่นได้ สามารถนำผู้ติดตามหรือบุตรเข้ามาพำนักในญี่ปุ่นได้
เป็นผู้ผ่านการทดสอบทักษะอาชีพ หรือผ่านการเป็นผู้ฝึกงานด้านเทคนิค 2 มาก่อน เป็นผู้ผ่านการทดสอบทักษะอาชีพ
เป็นผู้ผ่านการวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น หรือผ่านการเป็นผู้ฝึกงานด้านเทคนิค 2 มาก่อน จะได้รับการยกเว้นการทดสอบด้านภาษา ไม่จำเป็นต้องผ่านการวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น 
ต้องได้รับการดูแลจาก Accepting Organization หรือ Registered Support Organization ไม่ต้องได้รับการดูแลจาก Accepting Organization หรือ Registered Support Organization

*** 1. Accepting Organization หมายถึงองค์กร/บริษัท ที่รับแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงาน
       2. Registered Support Organization หมายถึง องค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงยุติธรรมเพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ดูแลแรงงานต่างชาติตั้งแต่ก่อนเข้าทำงาน และระหว่างทำงานกับ Accepting Organization กล่าวคือ Registered Support Organization เป็นองค์กรกลางระหว่าง Accepting Organization กับ แรงงานต่างชาติ

กลุ่มสาขาอาชีพที่แรงงานต่างชาติสามารถทำงานได้ มี 14 กลุ่มสาขาอาชีพ  

วิธีการเข้ามาทำงาน
1. สำหรับแรงงานไทยที่อยู่ประเทศไทย


1737
TOP