Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กร I.P.M.

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กร I.P.M. (The Juridical Foundation for International Personnel Management) จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) Mr. IKEDA Hideto ตำแหน่ง President (2) Mr. WAKASUGI Kazuya ตำแหน่ง Managing Director และ (3) Mr. HIRAI Tadayoshi ตำแหน่ง Chief of Planning Promotion Department ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
 
โดยวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้ เพื่อแนะนำองค์กรฯ และหารือเรื่องการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะไทย องค์กร I.P.M. มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว มีสาขา 10 แห่ง กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น จ้างพนักงานรวมทั้งสิ้น 103 คน รวมถึงมีศูนย์ฝึกอบรมที่ภูเขาร็อคโคในจังหวัด Hyogo เปิดดำเนินการรับดูแลผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคต่างชาติจำนวนมากกว่า 8,000 คน เป็นเวลากว่า 30 ปี ปัจจุบันรับดูแลแรงงานต่างชาติทั้งผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค แรงงานก่อสร้าง และแรงงานทักษะเฉพาะ โดยสถิติขององค์กรฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 องค์กรฯ รับดูแลแรงงานเวียดนามมากที่สุด รองลงมาคือ จีน อินโดนีเซีย ไทย (14 คน) กัมพูชา เมียนมา ฟิลิปปินส์ และมองโกเลีย ตามลำดับ นอกจากนี้ ในฐานะองค์กรสนับสนุนได้จ้างเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นของแรงงานต่างชาติ ได้แก่ เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย มองโกเลีย ไทย กัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ จำนวน 41 คน ไว้ให้บริการแก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานต่างชาติ รวมถึงเน้นให้บริการสอนภาษาญี่ปุ่นผ่านเฟซบุค นอกจากนี้ องค์กรฯ ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานและสนับสนุนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (SDGs)
 
ในการนี้ นางสาวสดุดีฯ ได้แสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารองค์กรฯ ที่สนใจแรงงานไทยและให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานต่างชาติตามมาตรฐานแรงงานสากล รวมทั้งได้ขอความร่วมมือองค์กรฯ พิจารณารับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะชาวไทยเพิ่มขึ้น โดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นยินดีอำนวยความสะดวกและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากองค์กรฯ ประสงค์จะรับแรงงานไทยเพิ่มในอนาคต รวมทั้งหวังว่าจะได้มีความสัมพันธ์อันดีและร่วมมือกันในการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะไทยต่อไป

10
TOP