Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานฝ่ายฆราวาสทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมประมาณ 200 คนร่วมพิธี โดยนางสาวสดุดีฯ ได้กล่าวนำคำถวายผ้าป่าสามัคคี รวมทั้งกล่าวทักทายปราศรัยและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ได้แจกจ่ายคู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 50 เล่ม พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อให้ประชาชนและแรงงานไทยที่มาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วย


11
TOP