Skip to main content

หน้าหลัก

การปรับเวลาการให้บริการของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ 4 ในพื้นที่กรุงโตเกียวโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2564 รวมทั้งขยายช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินและกึ่งฉุกเฉินในพื้นที่หลายจังหวัดได้แก่ โอกินาวะ (สถานการณ์ฉุกเฉิน) คานากาวะ ชิบะ ไซตามะ และโอซากา (สถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน) ออกไปให้สิ้นสุดพร้อมกับกรุงโตเกียว นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่น สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการและการให้บริการในวันทำการเป็นเวลา 10.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงการสิ้นสุดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว

สำหรับกรณีฉุกเฉิน :

– อีเมลล์สำหรับการติดต่อทั่วไป : thailabour@crest.ocn.ne.jp

– หมายเลขฉุกเฉินกรณีต้องการความช่วยเหลือด้านแรงงาน : 080-3153-9700, 090-6537-0340

– Line ID : labourhotline1, labourhotline2

ไฟล์แนบ:


450
TOP