Skip to main content

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์การบริการให้คำปรึกษาสำหรับแรงงานต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย นางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ประชุมร่วมกับ Mr.Mitsuru Maemura ตำแหน่ง Deputy Director for Labour Inspection Division และ Mr.Hironori Honsho ตำแหน่ง Chief for Labour Inspection Division จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น เพื่อหารือเรื่องบริการให้คำปรึกษาสำหรับแรงงานต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง สนร.ญี่ปุ่นยินดีจะช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของสนร.ญี่ปุ่น เพื่อให้แรงงานได้รับทราบช่องทางให้คำปรึกษาที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่นได้ให้บริการกับแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งยินดีที่จะร่วมอำนวยความสะดวกกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น ในการแปลเอกสารต่างๆ จากภาษาญี่ปุ่น/ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น ได้จัดให้มีโทรศัพท์สายด่วน (Hotline) เพื่อให้คำปรึกษาสำหรับแรงงานต่างชาติ โดยแรงงาน/ผู้ฝึกงาน/แรงงานทักษะเฉพาะชาวไทยสามารถโทรปรึกษาหารือปัญหาแรงงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามวันและเวลาดังนี้

ภาษาไทย

โทร.     0570-001-712  *         วันพุธ             เวลา     10.00 – 15.00 น.

                                                                      (พักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น.)

โทร.     0120-613-802  **       วันพฤหัสบดี      เวลา     17.00 – 22.00 น.

                                        วันอาทิตย์        เวลา     09.00 – 21.00 น.

ภาษาอังกฤษ  

โทร.     0570-001-701  *         วันจันทร์-ศุกร์    เวลา     10.00 – 15.00 น.

(พักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น.)

โทร.     0120-531-401  **       วันจันทร์-ศุกร์    เวลา     17.00 – 22.00 น.

                              วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา     09.00 – 21.00 น.

                              และวันหยุดราชการ

หมายเหตุ *  มีค่าใช้จ่าย (รวมภาษี) โทรศัพท์บ้าน 8.5 เยน/180 วินาที โทรศัพท์มือถือ 10 เยน/180 วินาที

            ** ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่มา: https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/            

วัน/เวลาให้คำปรึกษาและรายละเอียดอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

จึงขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดผ่านทางโฮมเพจของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น


73
TOP