Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับองค์กร IM Japan

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับนาย OKANO Yoshikazu ตำแหน่ง Managing Director องค์กร IM Japan และคณะ รวม 4 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีในโอกาสที่นางสาวสดุดีฯ เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งใช้โอกาสนี้แนะนำการทำงานขององค์กรและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยผ่านองค์กร IM Japan

นางสาวสดุดีฯ ได้ขอบคุณองค์กร IM Japan ที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีงานทำ พัฒนาทักษะการทำงาน/ความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานกลับไปพัฒนาประเทศชาติ และหลายรายสามารถขยายผลจนประสบความสำเร็จเป็นผู้ประกอบการที่ไทย โดยได้แจ้งว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายต้องการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ และได้ขอให้องค์กร IM Japan สนับสนุนการขยายตลาดแรงงานไทยเพิ่มเติมในกลุ่มแรงงานทักษะเฉพาะ (Specified Skill Workers: SSW) ซึ่งสามารถต่อยอดในกลุ่มผู้ที่ผ่านการเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในความรับผิดชอบขององค์กร IM Japan โดยผลการหารือในครั้งนี้ นาย OKANO แจ้งว่า ภายหลังกระบวนการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นและเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว องค์กร IM Japan มีความสนใจจะทำ MOU ว่าด้วยเรื่องแรงงานทักษะเฉพาะกับกระทรวงแรงงานไทยเช่นเดียวกับ MOU ว่าด้วยเรื่องผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคซึ่งได้มีการลงนามไปแล้ว โดยจะได้หารือรายละเอียดร่วมกันกับสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นและหน่วยงานของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

สถิติขององค์กร IM Japan ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – กันยายน 2564 มีผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานระยะเวลา 3 ปี จำนวน 456 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานฯ ที่เปลี่ยนวีซ่าเป็นผู้ฝึกงานในปีที่ 4 และปีที่ 5 จำนวน 77 คน) และมีจำนวนผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานระยะเวลา 5 ปี จำนวน 85 คน


25
TOP