Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ญี่ปุ่น เข้าร่วมปฏิบัติการกงสุลสัญจร จ.โทจิกิ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าร่วมปฎิบัติการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ ร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งให้บริการเคลื่อนที่กับชาวไืทยในจังหวัดโทจิกิและพื้นที่ใกล้เคียง ในการจัดทำหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว การให้คำปรึกษาด้านกงสุล กิจกรรมคลีนิกสัญจร โดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมให้บริการคำปรึกษาด้านแรงงาน กฎหมายแรงงาน และสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน ตลอดจนพบปะและหารือกับเครือข่ายคนไทยในประเทศญี่ปุ่นและอาสาสมัครแรงงาน


178
TOP