Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงาน/แรงงานทักษะเฉพาะ และหารือนายจ้าง/องค์กรผู้รับ/องค์กรสนับสนุน เพื่อขยายตลาดแรงงาน ณ จังหวัดไอจิ

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงาน/แรงงานทักษะเฉพาะ
และหารือนายจ้าง/องค์กรผู้รับ/องค์กรสนับสนุน เพื่อขยายตลาดแรงงาน ณ จังหวัดไอจิ
*****************************
ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2564 นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ณ จังหวัดไอจิ เพื่อเยี่ยมผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะไทย และหารือเรื่องการขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นกับนายจ้าง/องค์กรผู้รับ/องค์กรสนับสนุน โดยในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะไทย และหารือนายจ้าง/ผู้บริหารของสถานประกอบการ 3 แห่ง ได้แก่
(1) บริษัท Miyama จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะและการปั๊มแผ่นเหล็ก เป็นเทคนิคการผลิตเฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้น และมีโรงงานในจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและแรงงานทักษะเฉพาะไทย รวม 17 คน (2) บริษัท Meidoh จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทย 30 คน และแรงงานทักษะเฉพาะไทย 8 คน มีโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ และ (3) บริษัท Kanemi จำกัด ประกอบกิจการประกอบอาหาร ซึ่งมีแรงงานทักษะเฉพาะไทย 2 คน ปฏิบัติงานที่ MEGA Don Quijote UNY InazawaHigashi โดยนางสาวสดุดีฯ ได้ให้กำลังใจแก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะไทย รวมทั้งแนะนำช่องทางการติดต่อสำนักงานแรงงานฯ ทั้งนี้ ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะไทยทั้งหมดมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายท้องถิ่น พร้อมได้ขอบคุณนายจ้าง/ผู้บริหารที่ได้ให้การดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
นอกจากนี้ นางสาวสดุดีฯ ได้เดินทางไปบริษัท Hisada จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (ปัจจุบันยังไม่ได้จ้างแรงงานไทย แต่รับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะชาวจีนและเวียดนาม ประมาณ140 คน) เพื่อพบนายจ้าง/ผู้บริหาร และได้โอกาสหารือเรื่องการขยายตลาดแรงงานไทย ซึ่งรับทราบว่าบริษัท Hisada จำกัด สนใจจะจ้างผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและแรงงานทักษะเฉพาะไทยทำงานในโรงงานประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสนใจจะจัดส่งพนักงานไทยที่ทำงานอยู่ที่โรงงาน Hisada จังหวัดปราจีนบุรีมาฝึกงานที่ญี่ปุ่นด้วย
อีกทั้ง นางสาวสดุดีฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมผู้ฝึกงานองค์กร GTS และหารือองค์กร Ai Family ซึ่งเป็นองค์กรผู้รับ/องค์กรสนับสนุนที่ให้ความช่วยเหลือ/อบรม/ดูแลในการทำงานของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะไทยในประเทศญี่ปุ่น โดยได้สร้างเครือข่ายและขอความร่วมมือในการทำงานร่วมกันทั้งด้านการคุ้มครองดูแลแรงงานไทยให้ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายท้องถิ่น ตลอดจนการแสวงหาและขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นต่อไป

ไฟล์แนบ:


378
TOP