Skip to main content

หน้าหลัก

การปรับเวลาให้บริการของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

ตามที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้มีประกาศลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 แจ้งการปรับเวลาให้บริการในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศญี่ปุ่น โดยปรับเวลาให้บริการในช่วงวันทำการเป็นเวลา 10.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงสิ้นสุดการประกาศในพื้นที่โตเกียว ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลญี่ปุ่น นั้น

เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยุติสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น จึงขอปรับช่วงเวลาการให้บริการในวันทำการเป็นเวลา 9.00 น. – 17.30 น. ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ:


271
TOP