Skip to main content

หน้าหลัก

ดาวน์โหลด

่รายชื่อองค์กรผู้ส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค TITP

รายชื่อองค์กรผู้ส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค TITP (List of Approved Sending Organizations for TITP)

การขอรับรองสัญญาจ้างแรงงานทักษะเฉพาะ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น

คู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ฉบับปรับปรุงปี 2563

ขั้นตอนการขอเป็นองค์กรผู้ส่ง (Sending Organization) ตามระบบTechnical Intern Trainig Program (TITP)

พ.ร.บ.จัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว (ในการยื่นสมัครเป็นผู้ฝึกงาน IM Japan)

TOP