Skip to main content

หน้าหลัก

ดาวน์โหลด

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น

คู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ฉบับปรับปรุงปี 2563

่รายชื่อบริษัทจัดหางานไปต่างประเทศ

ขั้นตอนการขอเป็นองค์กรผู้ส่ง (Sending Organization) ตามระบบTechnical Intern Trainig Program (TITP)

พ.ร.บ.จัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว (ในการยื่นสมัครเป็นผู้ฝึกงาน IM Japan)

TOP