Skip to main content

หน้าหลัก

ดาวน์โหลด

การขอรับรองสัญญาจ้างแรงงานทักษะเฉพาะ

หนังสือศัพท์แรงงานภาษาญี่ปุ่น

่รายชื่อองค์กรผู้ส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค TITP (Name Lists of Thai Sending Organization for TITP)

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น

คู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ฉบับปรับปรุงปี 2563

ขั้นตอนการขอเป็นองค์กรผู้ส่ง (Sending Organization) ตามระบบTechnical Intern Training Program (TITP)

พ.ร.บ.จัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว (ในการยื่นสมัครเป็นผู้ฝึกงาน IM Japan)

TOP