Skip to main content

หน้าหลัก

การขยายปรับเวลาให้บริการของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

ตามที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้มีประกาศลงวันที่ 8 มกราคม 2564 แจ้งการปรับเวลาให้บริการในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยปรับเวลาให้บริการในช่วงวันทำการเป็นเวลา 10.00 น. – 16.00 น. นั้น

เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่  7 มีนาคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น จึงขอขยายการปรับช่วงเวลาการให้บริการในวันทำการเป็นเวลา 10.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

สำหรับกรณีฉุกเฉิน :

– อีเมลล์สำหรับการติดต่อทั่วไป : thailabour@crest.ocn.ne.jp

– หมายเลขฉุกเฉินกรณีต้องการความช่วยเหลือด้านแรงงาน : 080-3153-9700,

090-6537-0340

– Line ID : labourhotline1, labourhotline2

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์Decrease WT2.pdf

ขนาด : 504.03 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 8 ก.พ. 2564

355
TOP